گروه های آموزشی
فهرست اساتید گروه

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مهران ابدالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک دانشگاهی علمی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی: mehranabdali@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: فاطمه جعفر قلی خانی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: ...

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: هادی خراسانی اسماعیلی
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد پیوسته
پست الکترونیکی: hadi_khirasani65@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: لوئیزا دهیادگاری
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: Louiz_d@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مسعود رشیدی نژاد
مرتبه علمی: استاد
مدرک دانشگاهی علمی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی: mrashidi@uk.ac.ir

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: امین روح الامینی
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: کار شناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: aminkgut @yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: فاطمه زاده پاریزی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: fzadehparizi@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: امید زیدآبادی نژاد
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: ...

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مجید زین الدینی میمند
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: ....

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مصطفی سالاری
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: m_salari@rocket mail .com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: فاطمه شیخ علیشاهی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: fatemalishahi@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: زهره ضیغمی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: zohre_zeighami@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: امیر عبدالهی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: a.abdollahi@uk.ac.ir

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مرتضی قاسمی نژاد
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: mghaseminejad@shahed.ac

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: سید جواد قرشی نسب
مرتبه علمی: فاقد مرتبه
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی
پست الکترونیکی: univ_esf88@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: محمد کریم الدینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک دانشگاهی علمی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی: karimadini_m@yahoo.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: الهام گنجی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
پست الکترونیکی: E.GANJI63@GMAIL.COM

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: علی ماهانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک دانشگاهی علمی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی: mahani.akh@imail.com

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: سید مصطفی نصرت آبادی
مرتبه علمی: مربی
مدرک دانشگاهی علمی: دانشجوی دکتری
پست الکترونیکی: sm.nosratabadi@eng.ui.ac.ir

معرفی استاد
نام و نام خانوادگی استاد: مهدی نصری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک دانشگاهی علمی: دکترای تخصصی
پست الکترونیکی: nasri_me2yahoo.com