انتخاب حوزه
فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1زهرا امینی امور شهریهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
2رقیه سروش نیاامور شهریهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
3اصغر طاهریمدیر اداری ساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
4حمید صفی پور کارشناس عمران ساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
5حسن قاسمی نژادکارشناس عمرانساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
6الهه اسفندیارپورماشین نویس دبیرخانه معاونت اداري و مالي
7ملیحه اسدی زیدآبادی ماشین نویس دبیرخانهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
8اکبر ایرانمنش حسابدارساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
9امین پوررضاقلی حسابدارساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
10اعظم طباطبائی پور حسابدارساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
1 2