بخشهای مرتبط
سرفصل دروس

 

ردیف

رشته تحصیلی

کد رشته

مقطع

گروه آموزشی

گروه تحصیلی

دانلود سرفصل

 

1

ادبیات فارسی

20101

دکتری

ادبیات فارسی

علوم انسانی

سرفصل

 

2

برق قدرت

40123

دکتری

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

3

حسابداری

21301

دکتری

حسابداری

علوم انسانی

سرفصل

 

4

عمران سازه

40471

دکتری

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

 

5

مهندسی معدن

40510

دکتری

معدن

فنی مهندسی

سرفصل

 

6

ادبیات فارسی

20101

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

علوم انسانی

سرفصل

 

7

استخراج معدن

40525

کارشناسی ارشد

معدن

فنی مهندسی

سرفصل

 

8

آموزش ریاضی

30111

کارشناسی ارشد

ریاضی

علوم پایه و پیش


سرفصل
 

9

آموزش زبان انگلیسی

20312

کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

علوم انسانی

سرفصل

 

10

برق الکترونیک

40101

کارشناسی ارشد

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

11

برق قدرت

40123

کارشناسی ارشد

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

12

برق کنترل

40151

کارشناسی ارشد

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

13

برق مخابرات

40145

کارشناسی ارشد

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

14

برنامه ریزی شهری

60206

کارشناسی ارشد

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

15

حسابداری

21301

کارشناسی ارشد

حسابداری

علوم انسانی

سرفصل

 

16

حقوق جزا و جرم شناسی

20825

کارشناسی ارشد

حقوق

علوم انسانی


سرفصل
 

17

حقوق خصوصی

20807

کارشناسی ارشد

حقوق

علوم انسانی

سرفصل

 

18

حقوق عمومی

20808

کارشناسی ارشد

حقوق

علوم انسانی

سرفصل

 

19

حقوق عمومی

20808

کارشناسی ارشد

حقوق

علوم انسانی

سر فصل

 

20

روانشناسی بالینی

20701

کارشناسی ارشد

روانشناسی

علوم انسانی

سرفصل

 

21

روانشناسی عمومی

20705

کارشناسی ارشد

روانشناسی

علوم انسانی

سرفصل

 

22

زیست شناسی میکروبیولوژی

30548

کارشناسی ارشد

روانشناسی

علوم و پایه


سرفصل
 

23

 

سازه های دریایی

40472

کارشناسی ارشد

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

24

 

سازه های هیدرولیکی

40392

کارشناسی ارشد

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

25

شیمی فیزیک

30307

کارشناسی ارشد

پایه و پیش

علوم پایه و پیش


سرفصل
 

26

طراحی شهری

60215

کارشناسی ارشد

معماری

هنر

سرفصل

 

27

فرآوری مواد معدنی

40529

کارشناسی ارشد

معدن

فنی مهندسی

سرفصل

 

28

 

مترجمی زبان انگلیسی

20315

کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

علوم انسانی

سرفصل

29

 

مدیریت اجرایی

20215

کارشناسی ارشد

مدیریت

علوم انسانی

سرفصل

30

 

مدیریت تکنولوژی

21223

کارشناسی ارشد

مدیریت

علوم انسانی

سرفصل

31

 

مدیریت دولتی

21210

کارشناسی ارشد

مدیریت

علوم انسانی

سرفصل

32

 

معماری سیستم های کامپیوتری

41005

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

33

 

مکاترونیک

40632

کارشناسی ارشد

مکانیک

فنی مهندسی

سرفصل

 

34

 

مهندسی پلیمر

40206

کارشناسی ارشد

پلیمر

فنی مهندسی

سرفصل

35

 

مهندسی شیمی

40201

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

فنی مهندسی

سرفصل

36

مهندسی معماری

 

60202

کارشناسی ارشد

معماری

فنی مهندسی

سرفصل

37

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

40664

کارشناسی ارشد

مکانیک

فنی مهندسی


سرفصل
 

38

 

مهندسی مواد جوشکاری

40717

کارشناسی ارشد

مواد

فنی مهندسی

سرفصل

39

 

مهندسی مواد خوردگی

40742

کارشناسی ارشد

مواد

فنی مهندسی

سرفصل

40

 

مهندسی منابع طبیعی آبخیز داری

50519

کارشناسی ارشد

منابع طبیعی

کشاورزی

سرفصل

41

نرم افزار کامپیوتر

 

41002

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

42

ادبیات فارسی

20101

کارشناسی

ادبیات فارسی

علوم وانسانی

سرفصل

 

43

پرستاری

10401

کارشناسی

پرستاری

علوم انسانی

سرفصل

 

44

تربیت معلم ادبیات فارسی

20104

کارشناسی ناپیوسته

ادبیات فارسی

علوم انسانی


سرفصل
 

45

حسابداری

21301

کارشناسی

حسابداری

علوم انسانی


سرفصل

46

 

سخت افزار کامپیوتر

41001

کارشناسی

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

47

شیمی کاربردی

30303

کارشناسی

پایه و پیش

علوم پایه و پیش


سرفصل
 

48

صنایع

40310

کارشناسی

صنایع

فنی مهندسی


سرفصل
 

49

علوم سیاسی

20812

کارشناسی

علوم سیاسی

علوم انسانی


سرفصل

 

50

 

صنایع پاره وقت

40310

کارشناسی

صنایع

فنی مهندسی

سرفصل

51

 

مدیریت دولتی

21210

کارشناسی

مدیریت

علوم انسانی

سرفصل

52

 

مدیریت دولتی پاره وقت

21210

کارشناسی

مدیریبت

علوم انسانی

سرفصل

53

 

مدیریت ساخت

40436

کارشناسی

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

54

 

سخت افزار کامپیوتر

41019

کارشناسی ناپیوسته

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

55

 

علمی کاربردی حسابداری

21307

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

علوم انسانی

سرفصل

56

 

مهندسی اجرایی عمران

70402

کارشناسی ناپیوسته

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

57

 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

40134

کارشناسی ناپیوسته

برق

فنی مهندسی

سرفصل

58

 

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

40143

کارشناسی ناپیوسته

برق

فنی مهندسی

سرفصل

59

 

مهندسی تکنولوژی عمران

40467

کارشناسی ناپیوسته

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

60

 

مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب و فلزات

40734

کارشناسی ناپیوسته

مواد

فنی مهندسی

سرفصل

61

 

مهندسی تکنولوژی معماری

40470

کارشناسی ناپیوسته

معماری

فنی مهندسی

سرفصل

62

 

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

40657

کارشناسی ناپیوسته

مکانیک

فنی مهندسی

سرفصل

63

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

41013

کارشناسی ناپیوسته

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

64

 

مهندسی عمران

60209

کارشناسی ناپیوسته

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

65

 

مهندسی تکنولوژی مواد

40740

کارشناسی

مواد

فنی مهندسی

سرفصل

66

 

نرم افزار کامپیوتر

41002

کارشناسی

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

67

الکترونیک عمومی

40113

کاردانی پیوسته

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

68

الکترونیک عمومی

40116

کاردانی پیوسته

برق

فنی مهندسی

سرفصل

 

69

تربیت بدنی

21408

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی

علوم انسانی

سرفصل

 

70

حسابداری

21301

کاردانی

حسابداری

علوم انسانی

سرفصل

 

71

حسابداری پاره وقت

21301

کاردانی

حسابداری

علوم انسانی

سرفصل

 

72

ساخت و تولید ماشین افزار

40630

کاردانی پیوسته

مکانیک

فنی مهندسی

سرفصل

 

73

 

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

40428

کاردانی پیوسته

عمران

فنی مهندسی

سرفصل

74

علمی کاربردی حسابداری

21307

کاردانی پیوسته

حسابدای

علوم انسانی


سرفصل
 

75

کارهای عمومی ساختمان

40482

کاردانی

عمران

فنی مهندسی


سرفصل
 

76

 

متالوژی صنعتی

40719

کاردانی پیوسته

مواد

فنی مهندسی

سرفصل

77

 

مدیریت دولتی

21210

کاردانی

مدیریت

علوم انسانی

سرفصل

78

معماری

60206

کاردانی

معماری

فنی مهندسی

سرفصل

 

79

نرم افزار کامپیوتر

 

41022

کاردانی پیوسته

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

 

80

 

نرم افزار کامپیوتر

70101

کاردانی

کامپیوتر

فنی مهندسی

سرفصل

81

مکانیک خودرو

 

40626

کاردانی پیوسته

مکانیک

فنی مهندسی

سرفصل

82

 

نقشه کشی معماری

40433

کاردانی پیوسته

معماری

هنر

سرفصل

سرفصل

انسانی

کارشناسی

 

حقوق

83