بخشهای مرتبط
دانلود نرم افزار کاربردی

ردیف

نام نرم افزار

لینک دانلود

دانلود آموزش نرم افزار

 

Firefox

 

 

1

Firefox 40.0 Beta 9

 

 

2

Firefox 40.0 Beta 8

 

 

3

Firefox 40.0 Beta 7

 

 

4

Firefox 40.0 Beta 6

 

 

5

Firefox 40.0 Beta 4

 

 

6

Firefox 40.0 Beta 3

 

 

7

Firefox 40.0 Beta 2

 

 

8

Firefox 40.0 Beta 1

 

 

9

Firefox 39.0

 

 

10

Firefox 39.0 Beta 7

 

 

 

Adobe Reader

 

 

1

Adobe Reader 11.0.10

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

WinRAR

 

 

1

WinRAR 5.30 Beta 1 (32-bit)

 

 

2

WinRAR 5.21 (32-bit)

 

 

3

WinRAR 5.21 Beta 2 (32-bit)

 

 

4

WinRAR 5.21 Beta 1 (32-bit)

 

 

5

WinRAR 5.20 (32-bit)

 

 

6

WinRAR 5.30 Beta 1 (64-bit)

 

 

7

WinRAR 5.21 (64-bit)

 

 

8

WinRAR 5.21 Beta 2 (64-bit)

 

 

9

WinRAR 5.21 Beta 1 (64-bit)

 

 

10

WinRAR 5.20 (64-bit)

 

 

 

Google Chrome

 

 

1

Google Chrome for Work 64-bit 43.02357.12

 

 

2

Google Chrome for Work 32-bit 43.02357.124

 

 

3

Google Chrome 46.0.2467.2 Dev

 

 

4

Google Chrome 45.0.2454.26 Beta

 

 

5

Google Chrome 45.0.2454.15 Beta

 

 

6

Google Chrome 45.0.2454.15 Dev

 

 

7

Google Chrome 45.0.2454.12 Dev

 

 

8

Google Chrome 45.0.2454.7 Dev

 

 

 

Opera

 

 

1

Opera 30.0.1835.125

 

 

2

Opera 30.0.1835.88

 

 

3

Opera 30.0.1835.59

 

 

4

Opera 30.0.1835.52

 

 

5

Opera 29.0.1795.60

 

 

6

Opera 29.0.1795.60

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3