بخشهای مرتبط
تاریخچه دانشگاه

بسمه تعالي

 

تاريخچه دانشگاه آزاداسلامي واحدسيرجان

 

دانشگاه آزاداسلامي سيرجان بعنوان اولين وبزرگترين مركزآموزش عالي درسيرجان سال 1368فعاليت خودرا باپذيرش 83دانشجودررشته اقتصادبازرگاني بامديريت آقاي مهندس احمد شهبا آغازنمود.

 

 

وتا سال 1377كه آقاي دكتراكبري رياست اين واحدراعهده دارگرديد1750دانشجودر 12رشته مشغول به تحصيل بودند.

 

 

تابستان 1383آقاي دكتراكبري رياست واحدرابا3230 دانشجودر20  رشته تحصيلي به آقاي آقاجاني محول نمود.

 

باتجمیع واحدعلوم تحقیقات ودانشگاه آزاد درسال 1393مسئولیت این واحد بسیاربزرگ به آقای دکترجعفرقلیخانی واگذارگردید.

 

امروزه اين واحددانشگاهي با 8562دانشجوي شاغل به تحصيل (2722دختر و5840پسر) در 84رشته تحصيلي  و6مقطع تحصيلي دکترای تخصصی .كارشناسي ارشد(ناپيوسته).كارشناسي( پيوسته وناپيوسته)و كارداني( پيوسته وناپيوسته )همچنان بزرگترين دانشگاه اين شهرمحسوب مي گردد . وهمچنين تاكنون تعداد15128نفردانشجو(5861نفردخترو9267نفرپسر) ازاين واحددانشگاهي  فارغ التحصيل شده اند.

اعضاءهيئت علمي تمام وقت 97نفر ونيمه وقت 7نفر جمعا104نفرمي باشدكه ازاين تعداد 29نفربامدرك دكتراي تخصصي ومرتبه علمي استادی.دانشیاری .استادياري و75نفربامدرك كارشناسي ارشد ومرتبه علمي مربي بوده  واساتيدحق التدريس 2946نفر مشغول به همکاری مي باشند.

تعدادكاركنان واحد 138نفربدون احتساب 7نفرهيئت رئيسه مي باشد.كه تعداد88نفرآنهابصورت رسمي قطعي و50نفربصورت تمام وقت همكاري دارند.

كتابخانه واحد به مساحت 1220مترمربع بابيش از74972جلدكتاب و33705 باسالنهای مطالعه جداگانه (خواهران وبرادران ) شرايط  استفاده ازكليه امكانات موجودوكتابخانه ديجيتالي را براي اعضاء دانشجوئي وهمچنين  اساتيدوكاركنان را فراهم نموده است. 31آزمايشگاه و46كارگاه   جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي مربوطه درمجتمع کارگاههاوآزمایشگاههابه متراژ2431 مترمربع دايرمي باشد.فعاليتهاي پژوهشي واحدمشتمل بر:186طرح پژوهشي و3طرح برون دانشگاهي وچاپ 162مقاله درمجله ISIو ژورنالهاي خارجي و474مقاله درمجلات داخلي همچنين  ارائه 44مقاله درهمايشهاي بين المللي خارجي و123مقاله درهمايشهاي داخلي مي باشد ونيزبرگزاري1همايش بين المللي و بيش از65همايش .كنفرانس.وسخنرانيهاي علمي .مذهبي ملي ومنطقه اي وداخلي  وبرپائي بيش از25نمايشگاه درواحد وخارج ازواحدوبرگزاري دوره های  كارگاه روش تحقيق .19اختراع به ثبت رسيده وهمچنين تاليف وانتشار17جلدكتاب وامضاءتفاهم نامه همكاري و12انجمن علمي فعال و50نفراعضاءباشگاه پژوهشگران جوان ازامورپژوهشي واحدمي باشد .

خوابگاه دانشجوئي  خواهران -بازيربناي 2997مترمربع وظرفيت300نفردانشجوباامكانات مناسب درحال حاضرپذیرای 240نفر دانشجومی باشد. سلف سرويس با طبخ بيش از30000پرس غذاجهت اساتيدكاركنان ودانشجويان درماه فعاليت دارد .انتشار9نشريه دانشجوئي وفعال بودن دفاترتشكلهاي دانشجوئي چون انجمن اسلامي وجامعه اسلامي وكانون هلال احمروبسيج دانشجوئي ازامودانشجوئی واحدمی باشد

1دستگاه ميني بوس و5دستگاه خودروسواري جهت سرويسهاي اياب وذهاب وماموريتهاي اساتيدوكاركنان  و5دستگاه وانت و1 دستگاه موتورسيكلت جهت انجام امورمختلف واحدمي باشد.

دفترمخابرات واحد500خط مستقل و120خط ارتباط داخلي درخدمت كاركنان واحدمي باشد.

از670دستگاه كامپيوترموجوددرحوزه هاي مختلف واحد 355 دستگاه آن در12مركزسايت رايانه اي به استفاده اساتيد ودانشجويان اختصاص يافته است.

بعدازتصویب دانشکده علوم انسانی نوبت به تصویب دانشکده فنی می رسد.

مسجدواحد  به متراژ882مترمربع ودركنارآن سالنهاي كنفرانس .اجتماعات محل برگزاري كليه کنفرانسها- مراسم مذهبي علمي واجتماعي مي باشدهرچندكه دربرنامه هائي چون مراسم ازدواج دانشجوئي ويابرنامه هاي توجيهي دانشجويان جديدالورود ويا....سالن ورزشي واحد وگاه اعيادمذهبي درزمين ورزشي  برگزارميگردد.

متراژکل زمینهای واحد879831مترمربع ومتراژکل ساختمانهای واخد40469مترمربع زیربنامی باشد.