سه مقام برتر برای دبیران مدارس سما سیرجان 1395/02/01


سه مقام برتر برای دبیران مدارس سما سیرجان


 

سه تن از دبیران مدارس سیرجان در مسابقات میان معلمان شهرستان موفق به کسب مقام برتر شدند لیلا خسروی با ارائه روش استقرابی در تدریس درس ریاضی (رتبه اول)فرشته ولی پور حسینی در تدریس فارسی با موضوع (ایران زیبا)با ارایه ی روش دریافت مفهوم (رتبه ی اول)و زهرا ایرانژاد پاریزی در تدریس حرف (ح)با ارایه ی روش دریافت مفهوم رتبه سوم شهرستان را در الگوهای برتر تدریس کسب کردند.